Tổ chức chính trị xã hội

In

1. Tổng số đoàn viên công đoàn là: 73 đoàn viên công đoàn.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Công đoàn Trường Cán bộ quản lý NN và PTNTII là 1 trong 42 đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn khối Bộ NN và PTNT.

- Ban chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ IX (2017-2022) gồm 5 đồng chí.

- Các Tổ công đoàn: