Khoa quản trị kinh doanh có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

In

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa Quản trị doanh nghiệp:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁC HỢP TÁC XÃ