03:06:36 24-09-2020
Home Dictionary L Lãi suất thực

Lãi suất thực

E-mail Print PDF

Lãi suất thực (Real interest rate) là lãi suất tính ra giá hiện hành trên cơ sở điều chỉnh lại theo những thay đổi về giá cả do lạm phát hay giảm phát.Theo Irving Fisher, nếu lãi suất thực (Xem lãi suất danh nghĩa) không đổi thì sẽ phát sinh một quan hệ trực tiếp giữa lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ lạm phát dự tính, đó là : Lạm phát dự kiến tăng thì lãi suất danh nghĩa tăng. Vì vậy, ông đưa ra phương trình Fisher như sau:

Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + Tỷ lệ lạm phát dự kiến

Từ đó, ta thấy: Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát dự kiến

Chẳng hạn, nếu lãi suất danh nghĩa là 15%, nhưng tỷ lệ lạm phát dự kiến là 7% thì lãi suất thức chỉ còn 15% -7% = 8%.
 

Latest News