03:08:16 24-09-2020
Home Dictionary L Lợi nhuận

Lợi nhuận

E-mail Print PDF
Lợi nhuận (profit), trong trường hợp đơn giản nhất, là số chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Lợi nhuận ròng trong kỳ của doanh nghiệp là tổng thu nhập trong kỳ (gồm doanh thu từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác) trừ đi các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể là:
Lợi nhuận ròng =Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp + Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập bất thường - Các khoản chi phí bất thường - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 

Latest News