01:35:21 24-09-2020
Home Dictionary L Lãnh đạo

Lãnh đạo

E-mail Print PDF

Lãnh đạo là một hoạt động cần thiết cho tất cả các lĩnh vực trong đời sống con người. Ở đâu con người tạo lập nên nhóm xã hội là ở đó cần đến lãnh đạo. Khái niệm lãnh đạo được dùng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học.

Một số khái niệm mang tính phổ biến :

- Lãnh đạo được hiểu theo nghĩa chung nhất là tác động có tổ chức, có kế hoạch, có thông tin, có ý thức hướng mục đích của chủ thể lãnh đạo vào đối tượng lãnh đạo có tính đến việc điều chỉnh những thay đổi diễn ra nơi đối tượng (Phát triển kỹ năng lãnh đạo – Trường cán bộ quản lý NN & PTNT II).

- Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đối với người khác. Lãnh đạo là một quá trình tác động đến con người sao cho họ cố gắng một cách tự giác và hăng hái trong việc đạt được các  mục tiêu của tổ chức (Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo – Đại học kinh tế TP HCM)

- Đó là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức (Lãnh đạo trong tổ chức, Gary Yuki, 5th editions, Prentice Hall, 2002)

Mặc dù quan niệm khác nhau, song nội hàm của khái niệm xét trên quan điểm lý thuyết hệ thống bao gồm các thành tố sau:

+ Chủ thể lãnh đạo;

+ Đối tượng (bị) lãnh đạo: cá nhân và tập thể;

+ Sự tác động từ chủ thể lãnh đạo đến đối tượng lãnh đạo bằng kỹ năng và nghệ thuật;

+ Mục tiêu cần đạt được do lãnh đạo định hướng và xác định.

Lãnh đạo là một nghệ thuật kích thích con tim và khối óc của những con người bình thường để đạt được những kết quả phi thường

Khi nói đến nhiệm vụ và kỹ năng lãnh đạo người ta thường đề cập tới các nội dung (mô hình 6 Đ – Trường cán bộ quản lý NN & PTNT II).

+ Định hướng và xác định mục tiêu;

+ Đào tạo, giáo dục nhân viên;

+ Đôn đốc;

+ Động viên nhân viên;

+ Điều phối các hoạt động của các thành viên và các đơn vị bộ phận;

+ Điều hòa các xung đột nhằm tạo ra sự đồng thuận và đoàn kết.
 

Latest News