09:09:28 23-05-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành C Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Email In PDF.

Là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động quản ly kinh doanh, quản ly hành chính và quản ly điều hành chung của toàn doanh nghiệp. Chi phí quản ly doanh nghiệp gồm các khoản sau:

-         Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: gồm các khoản tiền lương và các khoản phụ cấp, ăn giữa ca phải trả cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên các phòng ban và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

-         Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp.

-         Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.

-         Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp như nhà văn phòng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng ….

-         Thuế, phí, lệ phí như thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác

-         Chi phí dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi

Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp như: chi phí điện, nước, điện thoại, fax, chi phí sửa chữa TSCĐ, tiền thuê nhà làm văn phòng …Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp như: chi phí tiếp khách cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi phí tổ chức hội nghị, hội họp, công tác phí, chi phí kiểm toán…

 

Tin mới nhất