13:50:38 29-09-2023
Home Int'l Relations Report

Báo Cáo Kết Quả Tập Huấn

E-mail Print PDF

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN MỘT SỐ KIẾN THỨC

CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NÔNG NGHIỆP CHO CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN NĂM 2009

 

      1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Bảo vệ môi tr­ường là một vấn đề sống còn của đất n­ước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xoá đói giảm nghèo ở mỗi nư­ớc, với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Trong nững năm vừa qua, Đảng và Nhà n­ước ta đã có những chủ trư­ơng, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trư­ờng, hoạt động bảo vệ môi trư­ờng của n­ước ta đã đạt đư­ợc những kết quả bư­ớc đầu, đã xuất hiện những gư­ơng ngư­ời tốt, việc tốt về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường ở n­ước ta hiện chư­a đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Nhìn chung, môi tr­ường nước ta vẫn tiếp tục bị ô nhiễm và suy thoái, có nơi nghiêm trọng. Việc thi thành pháp luật bảo vệ môi trường chư­a nghiêm minh. ý thức tự giác bảo vệ và giữ gìn môi trường công cộng ch­ưa trở thành thói quen trong cách sống của đại bộ phận dân cư­. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến các hiện trạng môi trường như trên là công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi tr­ường cho nhân dân chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy được vai trò của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, các phong trào quần chúng về bảo vệ môi trường. Nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp chưa được nâng cao dẫn đến hệ lụy sản xuất nông nghiệp nước ta vấn đề môi trường còn bỏ ngõ.

Xuất phát từ thực tế như trên, được trợ giúp về tài chính của Công ty Bunge ( Của Mỹ) , Viện Khoa học & Công nghệ Phương Nam và Trường Cán bộ Quản lý NN & PTNT 2 – Bộ NN & PTNT đã thiết kế, xây dựng chương trình khoá tập huấn một số kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp cho cộng đồng nông thôn và cùng phối hợp với Chi cục PTNT các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An tổ chức thực hiện chương trình tập huấn cho các tỉnh nói trên từ 18/06 năm 2009 đến 13/08 năm 2009 nhằm mục đích tăng cường kiến thức và nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng nông thôn trong sản xuất nông nghiệp

Sau gần 2 tháng thực hiện, chương trình đã thu được những kết quả nhất định, chúng tôi xin được thể hiện trong báo cáo chương trình tập huấn này

2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên có khả năng:

-         Nhận thức đầy đủ và rõ rang hơn về một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2005 trong sản xuất nông  nghiệp

-         Vận dụng được phương pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp bền vững

-         Áp dụng được một số phương xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp hiệu quả

 

3. CÁC TỔ CHỨC PHỐI HỢP CỦA  CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

-    Tổ chức tài trợ: Công ty Bunge

-    Viện Khoa học & Công nghệ Phương Nam: giới thiệu, tham gia tổ chức

      -   Tổ chức thiết kế chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & PTNT 2

      -    Tổ chức phối hợp thực hiện công tác chiêu sinh

+ Tại An Giang: Chi cục PTNTAn Giang

+ Tại Đồng Tháp: Chi cục PTNT Đồng Tháp

+ Tại Vĩnh Long: Chi cục PTNT Vĩnh Long

+ Tại Long An: Chi cục PTNT Long An

      -    Giảng viên

+ TS. Nguyễn Văn Bảy – Phó hiệu trưởng trường CBQL NN & PTNT 2

+ ThS. Bùi Thị Lan Hương – GV Khoa khuyến nông & PTNT –

Trường CBQL NN & PTNT 2

4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

Áp dụng phương pháp giáo dục chủ động, lấy học viên làm trung tâm gồm các phương pháp tập huấn như sau:

-         Thuyết trình có minh họa

-         Thảo luận nhóm lớn, nhóm nhỏ

-         Trình bày kết quả làm việc theo nhóm

-         Chia sẻ kinh nghiệm

-         Nguồn tài liệu bổ sung

5. CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Ngày thứ

Tên chuyên đề

GV phụ trách

1

Khai giảng

Chăn nuôi an toàn và BVMT

TS. Nguyễn Văn Bảy

2

Chăn nuôi an toàn và BVMT (tt)

TS. Nguyễn Văn Bảy

3

Luật BVMT 2005

ThS. Bùi Thị Lan Hương

4

Thực hành Nông nghiệp Tốt(GAP)

Bế giảng

ThS. Bùi Thị Lan Hương

           6. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA TẬP HUẤN VÀ PHÂN BỐ HỌC VIÊN CHO 4 TỈNH

TT

Nhóm đối tượng

Số HV

Tỉ lệ tham dự

1

Hội LHPN

21

17.50

2

Hội nông dân

23

19.17

3

HTXNN

38

31.67

4

Cán bộ kỹ thuật

30

25.00

5

Quản lý nhà nước NNNT

8

6.67

Tổng cộng

120

100.00

 

TT

Tổ chức  tại tỉnh

Số lượng học viên/ lớp

1

An Giang

30

2

Đồng Tháp

30

3

Vĩnh Long

30

4

Long An

30

Tổng cộng

120

7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

    7.1 Đánh giá đối tượng

Đối tượng tham gia là nông dân sản xuất giỏi, cán bộ khuyến nông, phụ trách kỹ thuật ở địa phương, cán bộ HTXNN, cán bộ đoàn thể như Hội LHPN, Hội Nông dân…là lực lượng làm công tác tuyên truyền nòng cốt ở địa phương. Nhìn chung, đối tượng học viên là phù hợp với nội dung giảng dạy và mục tiêu kháo học đã đề ra

    7.2 Đánh giá về sự cần thiết của chương trình : Rất cần thiết 100%

    7.3 Đánh giá tính hợp lý của nội dung chương trình: Rất hop ly 26%; hop ly  74%

    7.5 Đánh giá phương pháp giảng dạy của GV

            TT

Nơi tổ chức

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

1

Long An

100%

90%

100%

2

Vĩnh Long

100%

97%

100%

3

Đồng Tháp

100%

100%

97%

4

An Giang

100%

97%

97%

Tổng hợp

100

96%

98.5%

 

TP.HCM, ngày 21/09/2009

 

 

 

                                                                                  KHOA KHUYẾN NÔNG&PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News