01:52:34 02-10-2023
Trang chủ Giới thiệu Các khoa chuyên môn Khoa Quản lý Nhà nước

Chức năng và nhiệm vụ

Email In PDF.

Chức năng của Khoa QLNN:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp và PTNT;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là hoạt động quản lý nhà nước trong ngành nông nghiệp và PTNT;
 • Tổ chức thực hiện và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp và PTNT;
 • Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học về quản lý nhà nước, chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và PTNT;
 • Tư vấn việc quản lý hoạt động của tổ chức theo pháp luật và quy chế của tổ chức.

Nhiệm vụ của Khoa QLNN:

 • Đề xuất và xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước trong ngành Nông nghiệp và PTNT nói riêng;
 • Tổ chức phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn về quản lý nhà nước;
 • Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy về quản lý nhà nước;
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;
 • Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động tiếp cận và phối hợp tham gia với các dự án hợp tác quốc tế, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội;
 • Phân định phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn, tổ bộ môn (nếu có);
 • Phân công giáo viên giảng dạy theo năng lực và sở trường;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong khoa;
 • Quản lý hoạt động của giáo viên, các tổ bộ môn trong khoa để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của khoa;
 • Quản lý và sử dụng tài sản của Trường giao có hiệu quả.
 

Tin mới nhất