15:04:54 29-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo V/v tổ chức lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ rừng (hình thức học trực tuyến)

Thông báo V/v tổ chức lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ rừng (hình thức học trực tuyến)

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thông II trân trọng thông báo đế quy cơ quan, đơn vị cá nhân; về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức  chuyên ngành bảo vệ rừng (hình thức học trực tuyến); Vui long tải file xem nội dung thông báo tại đây./.
 

Latest News